แหล่งเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่


ที่อยู่

เลขที่ 20/1 หมู่ 7 ตำบลหนองหัวโพ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายบุญส่ง ใจเมือง โทร 084 732 3688

จุดเด่น

แหล่งเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ประวัติความเป็นมา

เริ่มจากตนเองมีความสนใจการทำเกษตรพอเพียง-ทฤษฎีใหม่ จึงเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน กรมส่งเสริมการเกษตร

กิจกรรม

1. กิจกรรมเรียนรู้ด้านการเกษตร 1.1 การปลูกพืชผักสวนครัว 1.2 การปลูกไม้ผล 1.3 การปลูกไม้ยืนต้น 2. กิจกรรมเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 2.1 การปลาน้ำจืด