ศูนย์การเรียนรู้บัวหลวง (วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบัวหลวง)


ที่อยู่

เลขที่ 29 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวอุบลรัตน์ ศรีคัณทา โทร 0818218741

จุดเด่น

อบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยอินทรีย์
การทำเห็ด
การทำเกษตรผสมผสาน
เศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

เดิมทีพื้นที่ของอำเภอหนองเสือประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและมักพบปัญหาราคาวัตถุดิบตกต่ำจึงมีแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อแก้ปัญหาราคาวัตถุดิบและส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชนให้มีรายได้นอกเหนือจากภาคการเกษตรและเป็นจุดศึกษาเรียนรู้ดูงานสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ และเป็นแหล่งกระจายสินค้าการเกษตร

กิจกรรม

1.เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
2.นั่งรถชมสวนการเกษตรของเกษตรกรในชุมชนฟังการบรรยายจากทางศูนย์บัวหลวงพักทานอาหารกลางวันจากศูนย์โดยใช้วัตถุดิบจากแปลงของเกษตรกรและการเลือกซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรในชุมชน