แหล่งเรียนรู้เกษตรไร่นาสวนผสม


ที่อยู่

เลขที่ 2 หมู่ 3 ตำบลหนองหัวโพ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางกนกวรรณ ช้างน้อย โทร 089 801 0689

จุดเด่น

แหล่งเรียนรู้เกษตรไร่นาสวนผสม

ประวัติความเป็นมา

เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ค่าครองชีพสูง และสภาพทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป จึงพยายามสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ และแบ่งปันความรู้ให้กับคนในชุมชน

กิจกรรม

1. กิจกรรมเรียนรู้ด้านการเกษตร 1.1 การปลูกพืชผักสวนครัว 1.2 การปลูกไม้ผล 1.3 การปลูกไม้ยืนต้น 1.4 การผลิตปัจจัยการผลิต 2. กิจกรรมเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 2.1 การปลาน้ำจืด 2.2 การเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมือง 3. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3.2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย