วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรจินดา


ที่อยู่

199 หมู่ 1 บ้านนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ประสานแหล่ง

นางบุญเรือง วาดสีดา โทร 0872254468

จุดเด่น

แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ผ่านฐานการเรียนรู้จำนวน 9 ฐานการเรียนรู้ ดื่มด่ำบรรยากาศสัมผัสวิถีไทลาวมนต์เสน่ห์ที่จะตราตรึงใจของผู้มาเยือนตลอดกาล

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแก้งนคร จัดตั้งขึ้นโดยมีแนวความคิดด้านการผลิตสินค้าตามหลักเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดปัญหาการใช้สารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ ต่อมาได้มีการเชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้วิถีควายยักษ์เงินล้าน และเกษตรกรภายในกลุ่มและในชุมชน เพื่อนำมูลโค – กระบือ มาใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ดินปลูกที่มีคุณภาพ และน้ำหมักชีวภาพ และเชื่อมโยงกันเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพวิถีควาย การพัฒนายกระดับพันธุกรรมควายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มเกษตรกร ประกอบกับพื้นที่ตั้ง ของกลุ่มอยู่ใกล้กับลำห้วยบง จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงลำห้วยบงกลายเป็นฝายมีชีวิตเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ และในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แก้งนครได้เป็นอย่างดี เช่น สวนทางฟาร์มสเตย์ แปลงใหญ่ผักคำบอนกรีน สวนอินทผาลัมสุพรรณ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาแม่บ้านท่าเรือภูสิงห์ สะพานเทพสุดา วัดพุทธาวาสภูสิงห์ วัดพุทธนิมิตภูค่าว วัดสักกะวัน พิพิธภัณฑ์สิรินธร เป็นต้น

กิจกรรม

1.เรียนรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมชาวบ้านโคก 2.ชมการทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน ที่ถือได้ว่าเป็นราชินีแห่งไหม 3.ชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาแหล่งขุดค้นพบไม้กลายเป็นหินภูปอ 4.ชมการทำผ้าย้อมครามธรรมชาติ จากกลุ่มแม่บ้านบ้านโพนแพง และการทำนาโดยใช้ควาย 5.ชมแหล่งท่องเที่ยวทางบรรพชีวินวิทยา แหล่งขุดค้นพบซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยถือเป็นแหล่งที่พบฟอสซิลมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6.สัมผัสวิถีไทลาว และอิ่มอร่อยกับพาแลงแบบฉบับเพชรจินดา ละลานตาด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น 7.กิจกรรม Workshop ศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฏีใหม่ โดยยึดหลักเศรฐกิจพอเพียง ผ่าน 9 ฐานการเรียนรู้ ฐานคนมีน้ำยา ทำผลิตภัณฑ์น้ำยาอเนกประสงค์ ไว้ ฐานการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ฐานฅนรักษ์ป่า เรียนรู้หลักปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ฐานคนรักษ์น้ำ เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียง ฐานคนฅนเอาถ่าน เรียนรู้หลักการพึ่งตนเองด้วยการหันกลับมาใช้พลังงานธรรมชาติ ฐานฅนรักษ์สุขภาพ การรับประทานผักเป็นยา ฐานฅนหัวเห็ด เรียนรู้การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าโดยใช้วัสดุทางธรรมชาติ ฐานฅนรักษ์แม่พระธรณี เรียนรู้การรักษาบำรุงดิน ฐานฅนรักษ์แม่โพสพ เรียนรู้การทำนาข้าวอินทรีย์