วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เวียงดิน


ที่อยู่

บ้านโทกหัวช้าง ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ผู้ประสานแหล่ง

นายอานุภาพ กาญจนไพศิษฐ์ โทร 0864286033

จุดเด่น

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดถนนเส้นหลัก เดินทางเข้าถึงง่าย มีแปลงปลูกผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำส้มควันไม้ได้รับการรับรองมาตรฐาน PGS เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน มีร้านกาแฟ และบ้านพัก

ประวัติความเป็นมา

สวนแชมป์ เดิมเจ้าของทำงานประจำ และชอบในการทำเกษตร จึงได้เริ่มปลูกไม้ผล เช่น ฝรั่ง ขนุน ชมพู่ กระท้อน ลองกอง น้อยหน่า เงาะ และผัก เชียงดาหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งจะหาพันธุ์ใหม่ๆ มาปลูกอยู่เสมอ โดยยึดหลักตามแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์มาปฏิบัติในแปลงปลูกพืชผักและไม้ผล หลังจากได้ออกจากงานประจำมาก็ได้รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกกลุ่ม มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้ความรู้ มีการทำปุ๋ยหมักใช้เอง ทำน้ำส้มควันไม้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช มีร้านกาแฟ มีผู้คนสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ มีการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สามารถรองรับการท่องเที่ยวและเป็นแหล่งศึกษาดูงานในพื้นที่

กิจกรรม

มีชุดชนเผ่าให้นักท่องเที่ยวสำหรับใส่ถ่ายรูป มีกิจกรรมการเก็บผลผลิตสดๆจากสวน ซึ่งเป็นสวนที่อยู่ในเมือง แต่ได้บรรยากาศบนเขา มีสวนกุหลาบที่สวยงาม และมีร้านกาแฟนั่งชมบรรยากาศในสวน