วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


ที่อยู่

130 หมู่ 6 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นางวันเพ็ญ จันทศรี โทร 0985466998

จุดเด่น

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร ได้แก่ ตะลิงปลิงแช่อิ่มอบแห้ง มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง มะดันแช่อิ่มอบแห้ง มะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่มอบแห้ง และมะขามแช่อิ่มอบแห้ง ผลิตจากวัตถุของกลุ่มที่มีผลผลิตมากอยู่แล้วในพื้นที่มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า น้ำพันซ์ น้ำสมุนไพร กระยาสารทสูตรหญ้าหวาน ช็อคโกแลตสอดไส้มะม่วงกวน กล้วยครองแครงกรอบ (มีกล้วยเป็นวัตถุดิบหลักในการทำ)

ประวัติความเป็นมา

สินค้าดีจากชุมชนมิตรสัมพันธ์ เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกร ต.บ้านซ่อง ต.เกาะขนุน และต.เขาหินซ้อน ที่น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาสร้างอาชีพ สร้างรายได้หลังจากอาชีพหลัก ทำให้เกิดการแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์อันหลากหลาย ซึ่งเป็นเครือข่ายเกษตรกรรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาเกษตรผสมผสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยพลังงานธรรมชาติจากแสงแดด นำมาอบ ตากแห้ง ด้วยโรงเรือนมาตรฐาน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อันหลากหลาย ส่งมอบผลิตผลที่เกิดจากผืนดิน น้ำ ความร่วมแรงร่วมใจของเกษตรกรในชุมชน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ปลอดภัยเพื่อสุขภาพ และชีวิตที่ยืนยาวของคนไทยทุกคน ตลอดจนการสืบสาน สานต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เดินตามวิถีพ่อ ส่งตอความสุขทุกๆวัน”

กิจกรรม

1) กิจกรรมเยี่ยมชมสวนผสมผสาน เช่น สวนสมุนไพร สวนผลไม้แปรรูป การทำปุ๋ยหมัก และการเลี้ยงผึ้งชันโรง 2) กิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ ด้วยอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 3) กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การทำน้ำพันซ์ การทำผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง จากผลไม้ในสวน และการทำปุ๋ยหมักผลไม้ที่เป็นเศษเหลือจากการตัดแต่ง น้ำเชื่อมจากการแช่อิ่มผลไม้ นำมาหมักเพื่อเป็นสารปรับปรุงดิน และเป็นสารไล่แมลง