วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์คลองรางจระเข้


ที่อยู่

49/7 หมู่ที่ 2 ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ประสานแหล่ง

โฮมสเตย์คลองรางจระเข้ โทร 0812518058

จุดเด่น

โฮมสเตย์คลองรางจระเข้ มีความโดดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในฉบับแบบธรรมชาติ ซึ่งมีต้นทุน ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ เหมาะสำหรับการพักผ่อน กับธรรมชาติร่มรื่น ท้องทุ่งนาเขียวขจี ยามแสงแดดส่องเหลืองอร่ามสวยงาม ริมคลองน้ำสะอาด พันธุ์พืชที่ธรรมชาติสร้างและเกษตรกรปลูก อาทิ โสน บัวหลวง บัวสาย ผักบุ้ง พืชผักปลอดสารพิษ และยังมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วัดวาอาราม บ้านริมน้ำแบบชนบท ดึงดูดสำหรับชาวต่างชาติและคนกรุงที่อยากหาสถานที่พักผ่อน

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์คลองรางจระเข้ เกิดจากความตั้งใจของคนในชุมชุมที่ต้องการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ในชุมชน โดยเฉพาะแหล่งน้ำให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์เหมือนเช่นในอดีต โดยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ ดำเนินการโดยชุมชน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งเป็นสมบัติของชุมชน ที่ช่วย หล่อ เลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาเรียนรู้ และสัมผัสวิถีชีวิตของ คนในชุมชนริมคลองรางจระเข้ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ยังคงเก็บรักษาความเป็นอยู่และวิถีชีวิตแบบดั่งเดิมและเรียบง่าย ทั้ง รูปแบบวิถีชีวิตของผู้คนริม 2 ฝั่งคลองที่มีคลองรางจระเข้เป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยง คนใน 5 ตำบล ของอำเภอเสนา ใน การดำรงชีวิต เป็นแหล่งทำมาหากินด้านการเกษตรและการประมง ตลอดจนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นการสร้างความสามัคคีและสร้างรายได้ให้แก่คน ในชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรม

ล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนคลองรางจระเข้ ใส่บาตรทางเรือยามเช้า ปั่นจักรยามชมทุ่ง เรียนรู้ขนมไทยห่อใบตอง จักสานปลาตะเพียน พับดอกบัว แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เรียนรู้งานไม้