วิสาหกิจชุมชนวนเกษตรเพื่อการพึ่งพากันเองบ้านห้วยหิน


ที่อยู่

หมู่ 1 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นายครรชิต เข็มเฉลิม โทร 089-9365020

จุดเด่น

ศึกษาป่าไม้วนเกษตร ปฏิบัติเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพร เเละการย้อมสีธรรมชาติ พร้อมค้างคืนเเบบโฮมสเตย์

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่ที่ดินที่มีอยู่เพื่อทำนาปลูกข้าวไว้กินเองในครอบครัว มีพื้นที่ที่เหลือได้รวบรวมพันธุ์ไม้หลากหลาย มาปลูกจนกลายเป็นป่าขนาดย่อมจนสามารถให้ผลผลิต เรียกวงจรพึ่งตนเอง ที่อ้างอิงป่าเล็ก ๆ ว่า “วนเกษตร” ความหมาย คือ วิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่เคียงคู่กับป่าและความหลากหลายของพรรณไม้ใหญ่น้อย และการเรียนรู้ ในการหาอยู่หากินอย่างมีความสุขในการเริ่มต้นทำวนเกษตร ต้นไม้ดั้งเดิมจะเป็นรูปแบบของบ้านสวยที่มีทั้งป่า ไม้ยืนต้น แปลงผัก รวมอยู่ในบริเวณบ้าน การทำวนเกษตรสามารถยืดหยุ่น ไม่มีลักษณะตายตัว แต่ที่สำคัญคือ ต้องมีไม้ยืนต้น ขนาดใหญ่ ไม้ผลขนาดกลาง พืชผักสมุนไพรที่หลากหลายชนิดและสนองประโยชน์ใช้สอยได้ โดยปลูกคละต้นให้เติบโตร่วมกันในพื้นที่ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงมีการนำผลผลิตในป่าวนเกษตร สมุนไพรในป่าวนเกษตรมาแปรรูป เพื่อให้ได้สมุนไพรแปรรูปที่มีสรรพคุณเป็นอย่างดี

กิจกรรม

เส้นทางการศึกษาป่าไม้วนเกษตร การแปรรูปสมุนไพร การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ศึกษาป่าไม้วนเกษตร สมุนไพรแปรรูป เช่น น้ำยาบ้วนปาก ยาหม่องสมุนไพร รับนักท่องเที่ยวแบบพักค้างและฝึกปฏิบัติ