วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองกระทิง


ที่อยู่

หมู่ 20 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นางประทุม พนากูล โทร 089-9389932

จุดเด่น

การปลูกผักพื้นบ้าน การแปรรูปน้ำพริกและพริกแกง

ประวัติความเป็นมา

บ้านหนองกระทิงประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นคนอีสานที่มาตั้งรกรากอาศัยอยู่ เป็นหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ มีนาข้าว การปลูกผักสวนครัว ดำรงชีวิตตามวิถีชีวิตชาวชนบท มีแหล่งน้ำธรรมชาติเหมาะแก่การเพาะปลูกพืช ประชาชนบางส่วนไม่มีที่ดินทำกินจึงนำที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านมาจัดสรรแบ่งปันให้คนในชุมชนประกอบอาชีพปลูกผักพื้นบ้าน เกิดการรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงรวม ปลูกผักพื้นบ้านและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

กิจกรรม

การปลูกผักพื้นบ้าน การแปรรูปน้ำพริกและพริกแกง พร้อมเลือกซื้อผักพื้นบ้านอินทรีย์ในเเปลงได้เลย ราคาย่อมเยาว์