วิสาหกิจชุมชนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต


ที่อยู่

หมู่ 6 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวยุพิน คะเสนา โทร 083-1154073

จุดเด่น

การปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ การเก็บเมล็ดพันธุ์ ตลาดเขียวชุมชน

ประวัติความเป็นมา

บ้านยางแดงประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เห็นความสำคัญการทำเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงรวมกลุ่มกันทำเกษตรอินทรีย์ได้รับรองมาตรฐาน IFOAM: มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล มีตลาดเขียวชุมชนเพื่อจำหน่ายผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ ดำเนินการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง และแบ่งปันให้กับสมาชิกในกลุ่ม

กิจกรรม

ปลูกผัก เเละเก็บผักปลอดสารพิษในเเปลง พร้อมวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพ