วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เมืองสิงห์บุรี


ที่อยู่

20/1 หมู่ 6 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ประสานแหล่ง

เรืออากาศตรีบัญชา เพ็ชรรักษ์ โทร 0812919687

จุดเด่น

การผลิตผักสลัดแบบเกษตรอินทรีย์ มีคาแฟ่ และอาหารบริการที่ใช้ผลผลิตจากในฟาร์มการผลิตผักอินทรีย์

ประวัติความเป็นมา

ในปี 2553 ได้มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ อยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการบริโภคในครัวเรือนโดยไม่ใช้สารเคมี ต่อมาปลูกมากขึ้นจึงพัฒนาให้ได้รับรองมาตรฐานการรับรอง GAP เมื่อได้รับการตอบรับจากลูกค้าจึงพัฒนาสู่การพัฒนาการผลิตแบบอินทรีย์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ จึงมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมของทางฟาร์ม กระทั่งในปี 2564 จึงมีการปรับพื้นที่เพื่อรับรองลูกค้าเพิ่มมากขึ้น มีบริการเครื่องดื่มและจำหน่ายผลผลิตของทางฟาร์ม มีการเปิดต้อนรับและให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงานได้อย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรม

การผลิตผักอินทรีย์ เริ่มจากฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง การเลี้ยงไส้เดือน การทำน้ำหมัก การเพาะกล้า การเตรียมดินและการทำโต๊ะปลูกผัก ซึ่งเป็นการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมถึงการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเลือกและตัดเองได้