วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า


ที่อยู่

20 หมู่ 3 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นายบัญชา ฉานุ โทร 065-2969659

จุดเด่น

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรือนเพาะเห็ด, โรงเรือนคัดแยกมาตรฐาน GMP

ประวัติความเป็นมา

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและผักปลอดสารพิษ” เริ่มต้นจากการรวมตัวกันของสมาชิก 12 ราย ในปี พ.ศ.2548 เป็น “กลุ่มผู้ปลูกผักบ้านหนองหว้า” ได้รับกาสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จำนวน 50,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่องอีก 50,000 บาท เป็นทุนดำเนินการโดยใช้ที่ดินของธนาคารออมสิน กว่า 20 ไร่ ให้กลุ่มเช่าในราคาถูก เพื่อใช้เพาะปลูกผัก จนกระทั่งผลผลิตผักของกลุ่มได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ด้านพืชทางกลุ่มมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ได้รับองค์ความรู้ต่างๆ มากมาย จนเป็นที่มาให้เกิดการจดทะเบียนเป็น “กลุ่มวิสาหกิจเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยมีการรวบรวมเห็ดและผักปลอดสารพิษที่กลุ่ม และเป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่สมาชิกกลุ่ม ซึ่งการทำงานทั้งหมดนี้ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ร่วมกันผลิต ร่วมกันขาย”

กิจกรรม

การเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรือนเพาะเห็ด,การทำวัสดุเพาะเห็ด, การคัดเกรดเห็ด,การวางแผนและการจัดการกลุ่มแปลงใหญ่เห็ดฟาง