กลุ่มน้ำดื่มเทพนาคาโฮมสเตย์


ที่อยู่

46 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ประสานแหล่ง

นายประทีป ศรีนาค โทร 0819465457

จุดเด่น

ชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์ ภูมิปัญญา อาหาร การแสดง ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการทำการเกษตร

ประวัติความเป็นมา

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ 6 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่บริหารจัดการ โดยชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์ ภูมิปัญญา อาหาร การแสดง ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตรภายในชุมชน

กิจกรรม

ฐานเรียนรู้
1.การนวดแผนไทย
2.อาหารไทย
3.ขนมไทย
4.ศิลปการแสดงการต่อสู้ด้วยอาวุธไทยโบราณ
5.สาธิตการทำอิฐมอญแบบดั้งเดิม
6.ฐานเรียนรู้การเกษตร
7.การปลูกกล้วย
8.ปลูกข้าวโพด