บ้านดอนสีนนท์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี


ที่อยู่

40/3 หมู่3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นางวัชรีย์ เข็มศิริ โทร 061-9699150

จุดเด่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น จักรสานอีจู้อุปกรณ์ไว้สำหรับจับปลา

ประวัติความเป็นมา

บ้านดอนสีนนท์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เกิดจากทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันดำเนินกิจการ เช่น วัด โรงเรียน และหน่วยงานภาครัฐ โดยมีนางวัชรีย์ เข็มศิริ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 เป็นคณะกรรมการบริหาร ผู้นำ ผู้ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ขับเคลื่อนกิจกรรมภายในหมู่บ้านดอนสีนนท์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่บ้านดอนสีนนท์ เป็นหมู่บ้านที่ประชากรมีความหลากหลายของวิถีชีวิต ช่วงอายุ อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม ปศุสัตว์ ประมง ค้าขาย อีกทั้งยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านงานจักสาน“อีจู้” สำหรับดักปลาที่ควรอนุรักษ์ ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ และยังมีการแปรรูปถนอมอาหารพื้นบ้านสูตรพิเศษของตำบล รวมถึงศักยภาพของประชากรในชุมชนยังสามารถพัฒนา ต่อยอด เอกลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียง ผู้นำชุมชนจึงได้นำวิถีชีวิต อาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมารวมกันเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดรายได้ภายในชุมชนเกิดการจ้างงานในพื้นที่ และรักษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยังคงอยู่ในพื้นที่ มีกิจกรรมการเรียนรู้เชิงเกษตรสำหรับผู้ที่มีความสนใจ ทั้งการทำนา การเพาะเห็ด เลี้ยงปลา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน เช่นปลาร้าข้าวคั่ว ของดีบ้านดอนสีนนท์ที่มีกรรมวิธีหมักสูตรพิเศษ นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะอุปกรณ์หาปลาอย่างอีจู้หรือข้องใส่ปลา ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักของผู้สูงอายุสามารถจำหน่ายไปยังจังหวัดใกล้เคียงสร้างรายได้หลักให้กับผู้สูงอายุของชุมชน

กิจกรรม

ฐานเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน 1. การสานอีจู้ 2. การถนอมอาหารปลาร้าข้าวคั่ว 3. เวทีแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 4. ชมวิถีชีวิตตามธรรมชาติ เช่นให้อาหารกระบือ เป็นต้น