ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านกระถิน


ที่อยู่

36 หมู่ 1 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นางชลิตา ไทยแก่น โทร 089-4964379

จุดเด่น

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านกระถิน ถือได้ว่าเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตการทำเกษตร และฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรพอเพียงที่นำหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีฐานการเรียนรู้ ที่มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรมากมาย ถือได้ว่าเป็นจุดรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรพอเพียง ของตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

ประวัติความเป็นมา

นางชลิตา ไทยแก่น หรือ “คุณกระถิน” จบการศึกษาระดับปริญญาโท มีความสนใจในการทำเกษตรผสมผสาน ซึ่งได้ไปศึกษาดูงานและร่วมอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ราชภัฎราชนครินทร์ และคิดว่าอยากทำสิ่งดี ๆ แบบนี้ในตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ บ้านของตนเองบ้าง จึงได้นำความรู้กลับมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง ที่มีจำนวน 13 ไร่ โดยได้ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 “ทำความดีถวายพ่อ สานงานต่อตามศาสตร์พระราชา” มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เริ่มจากตนเองและคนในครอบครัว โดยหลักการที่ว่า “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง” ในที่สุดคุณกระถินจึงได้เปิดเป็น “ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านกระถิน” เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตัวอย่างให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่และคนในชุมชนที่รักบ้านเกิดและสนใจการทำเกษตรแบบผสมผสาน ช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ เน้นความอยู่รอด ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ ทำให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าคนทำเกษตรก็มีความสุขได้ “อาชีพเกษตรกร เป็นอาชีพที่อิสระ” ทำแล้วมีความสุข “ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี”

กิจกรรม

ฐานที่ 1 การเลี้ยงเป็ดไก่ไข่อารมณ์ดี โดยวิธีธรรมชาติและนักท่องเที่ยวสามารถเก็บไข่ใส่ตะกร้ากลับบ้านได้ ฐานที่ 2 คนรักษ์แม่พระธรณี สอนการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และการทำดินปลูก ฐานที่ 3 ฐานการกำจัดขยะอินทรีย์ สอนการเลี้ยงไส้เดือนอย่างครบวงจร และจัดการผลผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ฐานที่ 4 ฐานคนรักษ์ป่า เป็นฐานเกี่ยวกับการปลูกป่าผสมผสาน ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ฐานที่ 5 ฐานการแปรรูป สอนการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตที่เกิดขึ้นในศูนย์ ฯ เช่น เห็ด ปลา และ ไข่เค็ม ฐานที่ 6 ฐานคนมีน้ำยา สอนการทำน้ำยาที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ แชมพู ยาสระผม และสอนเกี่ยวกับการใช้ในสมุนไพรในการนำมาทำน้ำยา