ศูนย์การเรียนรู้ตำบลกระแชง


ที่อยู่

18 หมู่ 2 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ประสานแหล่ง

นายวราคม แก้วพูลศรี โทร 0926533585

จุดเด่น

-

ประวัติความเป็นมา

"ศูนย์เรียนรู้ตำบลกระแชง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อย โดยแนวคิดนี้เกิดจากการมองวิถีชีวิต ประเพณี สังคมและวัฒธรรมของคนในชุมชน ซึงมีจุดเด่นคือการใช้วิถีชีวิตแบบเรียบง่าย มีความพอเพียง การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งนางราตรี แก้วพูลศรี (ประธานศูนย์) ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะสามารถพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน โดยเริ่มจากการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อที่จะรวมกลุ่มคนที่มีฝีมือและความถนัดในแต่ละด้านของตนเอง เช่น การทำนา การทำขนมไทยแบบโบราณ การปลูกผักไว้กินเอง การเลี้ยงปศุสัตว์ การเผาถ่าน รวมถึงภูมิปัญยาท้องถิ่นต่างๆ ร่วมกันนำเสนอวิถีชีวิต และบริบท ของชุมชน ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาสัมผัสและศึกษาเรียนรู้

กิจกรรม

1. กิจกรรมการนั่งตกปลา/กุ้ง บนแพไม้ไผ่ ลอยอยู่ริมแม่น้ำน้อย ซึ่งเป็นแหล่งที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ เป็นธรรมชาติ มีกุ้งและปลาชุกชุม
2. การนั่งรถอีแต๋นชมหมู่บ้านและการดำนา โดยนักท่องเที่ยวสามารถที่จะทดลองการ ดำนาได้ด้วยตนเอง
3. กิจกรรมเรียนรู้ ฐานต่างๆ ภายในศูนย์เช่น การทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า การจักสาน การทำขนมไทย การเก็บผักสวนครัวและเห็ดมาประกอบอาหาร