ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่


ที่อยู่

72/5 หมู่ที่ 1 ตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นายเดชา ศรีโกศักดิ์ โทร 089-8066104

จุดเด่น

- การเพาะเลี้ยงหนูพุก และการแปรรูปหนูพุกเป็นอาหาร - ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผลไม้ลอยแก้ว ขนมไทยและเบเกอรี่ เป็นต้น - พันธุ์กล้าไม้ เช่น ชวนชม มะนาว มะม่วง กระท้อน กระบองเพชร เป็นต้น

ประวัติความเป็นมา

ผู้ใหญ่เดชา ศรีโกศักดิ์ (ผู้ใหญ่โทน) กล่าวว่า สภาพของสังคมและความต้องการของตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องหาแนวคิดในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้หลากหลายยิ่งขึ้น จึงริเริ่มขยายพันธุ์พืชออกจำหน่าย ซึ่งต่อมาได้รวบรวมสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความสนใจด้านการขยายพันธุ์พืช ก่อตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนพันธุ์ไม้งามบ้านหนามแดง”

กิจกรรม

- กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงหนูพุก - กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเพาะชำกล้าไม้ - กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร