วิสาหกิจชุมชนบ้านปลา


ที่อยู่

17 หมู่ 1 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นางมลิสุวรรณ พิสุทธิธัญญรักษ์ โทร 0815909895

จุดเด่น

แหล่งศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน

ประวัติความเป็นมา

บ้านปลา ธนาคารปู มีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการร่วมกันของชาวบ้านในชุมชนหมู่ 1 ตำบลบางปะกงที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน และพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนวัดคงคาราม ให้สะอาดเรียบร้อยและอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม สร้างห่วงโซ่อาหาร และสร้างเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้หลัก 4อ คือ อนุรักษ์ อนุบาล อาหาร และ อาชีพ นำโดย นางมลิสุวรรณ พิสิทธิธัญญรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น จนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านปลา เพื่อประกอบกิจกรรมให้บริการนำเที่ยวศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ให้เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำและที่อยู่อาศัย และลองเรือชมโลมาบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง

กิจกรรม

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน กิจกรรมปลูกป่าชายเลน