โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ( หนองลาด )


ที่อยู่

หมู่ที่ 1,2 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน และหมู่ที่ 3 ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายรุ่งเรือง ชัยมงคล โทร 0895557383

จุดเด่น

-

ประวัติความเป็นมา

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงดำริกับนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง ให้จัดหาพื้นที่ตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในเขตอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แก้ไขปัญหาการว่างงาน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์) ซึ่งนายชุมพร พลรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในขณะนั้นได้พิจารณาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองลาด หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน ติดต่อหมู่ที่ 3 ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ของกรมชลประทานพื้นที่ทั้งหมด 443 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่น้ำ 3๔๙ ไร่ พื้นที่ดิน ๙๔ ไร่ เป็นสถานที่ตั้งดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ของจังหวัดสิงห์บุรี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

กิจกรรม

1. กิจกรรมด้านพืชผัก ดูแลการปลูกไม้ผล พืชผัก
2. โรงเพาะเห็ด เห็ดฮังการี เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางนวล
3. กิจกรรมด้านปศุสัตว์ ทำการเลี้ยงไก่ไข่ เป็ดอี้เหลียง แพะรุ่นลูกแพะ
4. กิจกรรมด้านประมง มีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังประกอบด้วย ปลานิลจิตรลดา 3 ปลานิล และปลาเทพา ปลายี่สกไทย ปลาบึก ปลาสวาย ปลาม้า ปลากระโห้ ปลาตะโกก ปลาตะเพียนขาว และปลาไทยอีกหลายชนิด
5. กิจกรรมปรับปรุงบำรุงดิน จัดพื้นที่ในฟาร์มฯ เพื่อเป็นจุดสาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินและการผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆ อาทิเช่น การผลิตปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (พด.2, พด.6, พด.7) การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช