แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สมเกียรติ ผักอร่อย


ที่อยู่

45/1 หมู่ 7 ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

สมเกียรติ ลำพันแดง โทร 0614453544

จุดเด่น

ผักปลอดภัยจากสารพิษ ที่ได้มาตรฐานการรับรองจาก อย. GMP GAP เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน

ประวัติความเป็นมา

เริ่มจากการค่อยๆทำพื้นที่เล็กๆเพื่อเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัย ต่อมาได้มีการวางแผนการผลิตให้มีคุณภาพ ความต่อเนื่อง และตกแต่งฟาร์มให้มีความสวยงามเป็นฐานเรียนรู้ในแต่ละด้านเพื่อง่ายต่อการจัดการจัดเก็บผลผลิต

กิจกรรม

การถ่ายทอดความรู้โดนการให้นักท่องเที่ยวได้ปฏิบัติลงมือทำจริง โดยเริ่มจากการเตรียมดิน การเพาะเมล็ด การดูแล และการเก็บเกี่ยวผลผลิต