ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอป่าโมก


ที่อยู่

128 ม.3 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาววิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี โทร 0868143799

จุดเด่น

-

ประวัติความเป็นมา

- เริ่มกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2559 - เริ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปี 2560

กิจกรรม

1.กิจกรรมการเรียนรู้เกษตรผสมผสาน
2.เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร (กล้วยหอมทอง, ข้าว, และไม้ผลอื่น ๆ)