ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย


ที่อยู่

112 ม.7 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวมัลลิกา กันธะตา โทร 0931354907

จุดเด่น

ชมแปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว และพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่หายาก

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้พัฒนาตนเองเป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีกิจกรรมในการศึกษาทดสอบด้านพืชชนิดต่างๆ ที่ทันสมัย ตลอดจนการแปรรูปของผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้บริเวณของศูนย์ฯ ยังมีอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติ และเป็นจุดที่สามารถชมดูนกหลากหลายชนิดได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งมีอาคารสถานที่พัก สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างได้สะดวกสบายพอสมควร ประกอบกับสถานที่ตั้งของศูนย์ฯ ยังอยู่ในเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ศูนย์จึงมีความพร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กิจกรรม

1. แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกประเภทไม้หัว ได้แก่ แกลดิโอลัส ปทุมมา ว่านสี่ทิศ
2. แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ชนิดต่างๆ
3. แปลงรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร และการแปรรูปผลผลิต
4. การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเศรษฐกิจพอเพียง
5. แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลเมืองร้อน
6. จุดเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ