วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแพปลาชุมชน ตำบลแหลมผักเบี้ย


ที่อยู่

หมู่ 1 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางอัจฉรี เสริมทรัพย์ โทร 0802502537

จุดเด่น

ปูม้าสด-นึ่งปลอดสาร100% จากกลุ่มวิสาหกิจแพปลาชุมชน

ประวัติความเป็นมา

ปี ๒๕๕๙ ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นกลุ่มในการศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ของชุมชนให้เกิดรายได้ในเชิงวิสาหกิจเกษตรวิจัยโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาคตะวันตกเพื่อจัดทำหลักสูตรการท่องเที่ยว ๑ วัน และ ๒ วัน ๑ คืน ซึ่งทำให้กลุ่มประชุมหารือเพื่อแนวทางในการพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งศึกษาและฐานการเรียนรู้ในชุมชนที่หลากหลาย

กิจกรรม

1.ฐานเรียนรู้เรื่องธนาคารปูม้า วงจรชีวิตปูม้า การอนุบาลลูกปูม้า
2. ฐานเรียนรู้แพปลาชุมชน การจัดการสัตว์น้ำ การรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง การจำหน่ายอาหารทะเล
3. ฐานเรียนรู้สาหร่ายพวงองุ่น การแพะเลี้ยง การคัดแยก การจำหน่าย
4.ฐานเรียนรู้จักรสารธูปฤาษี
5.ฐานเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิค