ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาดอยผาหม่น


ที่อยู่

บ้านพญาเลาอู หมู่ที่ 23 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ผู้ประสานแหล่ง

นายอนุรักษ์ พากเพียร โทร 0882604872

จุดเด่น

ดอกไม้บาน บนดอยผาหม่น

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหมู่บ้านชาวไทยภูเขาและทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎรชาวไทยภูเขา จึงพระราชทานความช่วยเหลือโดยจัดตั้งโครงการหลวงพัฒนาชาวไทยภูเขาขึ้น ต่อมากรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาดอยผาหม่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยดำเนินการส่งเสริมการปลูกไม้ผลยืนต้น ได้แก่ อะโวกาโด, มะคาเดเมีย, กาแฟอาราบิก้า และจัดทำแปลงทดสอบไม้ดอกเมืองหนาว ลิลลี่ และทิวลิป

กิจกรรม

1. ชมแปลงเรียนรู้การปลูกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม หน้าวัวฮอลแลนด์ ดอกทิวลิป
2. ชมแปลงเรียนรู้การปลูกไม้หอม โรสแมรี่ เก๊กฮวย
3. เรียนรู้การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง กาแฟอาราบิกา อะโวคาโด แมคคาเดเมีย
4. เรียนรู้การขยายพันธุ์ไม้หอม โรสแมรี่ เก๊กฮวย และกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม