โรงเรียนควายบ้านหนองตาดั้ง


ที่อยู่

หมู่ที่6 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวปวิตรา สวัสดิ์รักษ์ โทร 0988383096

จุดเด่น

ธรรมชาติของเราธรรมชาติใคร

ประวัติความเป็นมา

บ้านหนองตาดั้ง เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนไทย - เมียนมา ส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง เดิมจะยึดอาชีพปลูกข้าวไร่ พืชไร่ตามหุบเขา ซึ่งบางปีก็ไม่ได้ผลผลิต เพราะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เข้ามาส่งเสริมด้านอาชีพ พร้อมการจัดตั้งธนาคารควายและโรงเรียนควายให้เป็นแหล่งเรียนรู้การทำนาบนพื้นที่ราบในหุบเขา โดยฝึกควายให้รู้จักทำงาน ไถนาได้ ลากเกวียนเป็น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ควายปรับพื้นที่สำหรับปลูกข้าวและพืชไร่ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต

กิจกรรม

1. ธนาคารควาย มีการฝึกควายไถนา การทำนาโดยวิธีดั้งเดิม
2. ชมการทอผ้า การทอย่ามกะเหรี่ยง
3. การจักสานไม้ไผ่
4. ชมการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง(ทอยลูกสะบ้า เดินโยกเยก)
5. ใส่ชุดกะเหรี่ยงถ่ายภาพ
6. เที่ยวชมบ้านกะเหรี่ยงจำลอง
7. เก็บผักกูดปลอดสารพิษ
8. ชมเทือกเขาตะนาวศรี
9. ชมต้นผึ้งอายุกว่า 100 ปี