โชคอนันต์ฟาร์ม


ที่อยู่

20 หมู่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวปรารถนา ม่วงงาม โทร 0898105829

จุดเด่น

เรียนรู้วิถีเกษตรกรรุ่นใหม่ สไตล์เมืองสามศรี

ประวัติความเป็นมา

เริ่มจากการเป็น young smart farmer และมีการรวมตัวเป็นกลุ่มเกษตรกร Fresh Fin และฟาร์มที่พร้อมก่อนมีทั้งหมด 6 ฟาร์ม เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรสไตล์คนรุ่นใหม่ ชื่อ " เมือง-สาม-ศรี "

กิจกรรม

1.สร้างแรงบัลดาลใจในการทำเกษตร
2.ลงไปทำกิจกรรมกันที่นาข้าว
3.มีการสาธิตการแปรรูปข้าว
4.ทำการเรียนรู้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
5.นั่งรถอีแต๋นเที่ยว