กลุ่มสวนเกษตรพอเพียงบ้านเขาพริก


ที่อยู่

บริเวณเขาพริก ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ประสานแหล่ง

นายสุรพล พูลยิ้ม โทร 0814510654

จุดเด่น

แหล่งเรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นที่รกร้างไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้นำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู่ให้ชุมชนได้ทำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันได้พัฒนานำกลุ่มสัมมาชีพชุมชนมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่บริเวณนี้ และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวศึกษาดูงานให้กับเยาวชน และบุคคลทั่วไปซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก

กิจกรรม

1.กิจกรรม เรียนรู้การปลูกมะนาวปลอกบ่อ
2. กิจกรรม เรียนรู้สัมมาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
3. กิจกรรม ปลูกพืชผสมผสาน
4. กิจกรรม การทำบัญชีครัวเรือน
5. กิจกรรม การทำปุ๋ยหมักกอง