ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชน พีเจ ข้าวกล้องงอกบ้านพยอม


ที่อยู่

36 หมู่ 1 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางเพ็ญจิต แสงสว่าง โทร 0898337433

จุดเด่น

ฝึกปฏิบัติและสาธิตการทำนาอินทรีย์ การแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์จากข้าว การทำเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนพีเจ ข้าวกล้องงอกบ้านพยอม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้ดำเนินการรวมตัวจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์จากข้าว ได้แก่ ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก ซึ่งมีการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว) และ มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานด้านการทำนาอินทรีย์ การแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์จากข้าว การทำเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักปลอดสาร เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติได้

กิจกรรม

1 ฝึกปฏิบัติและสาธิตการทำนาอินทรีย์ การแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์จากข้าว การทำเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักปลอดสาร เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด ณ วิสาหกิจชุมชนพีเจ ข้าวกล้องงอกบ้านพยอม
2 เยี่ยมชมกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมมาบเอื้อง
3 พักรับประทานอาหารกลางวัน เยี่ยมชมการปลูกผักในโรงเรือน ฝึกปฏิบัติการทำเมี่ยงคำ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านวังน้ำดำ
4 การอนุรักษ์ควายไทย กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย
5 เยี่ยมชมการทำเกษตรผสมผสาน การบริหารจัดการธนาคารควาย ณ ศูนย์เกษตรผสมผสาน
6 มนัสการพระศักดิ์สิทธิ์ วัดหนองหนองเขิน ต.หนองชาก
7 เยี่ยมชมวิถีชีวิตคนหนองบอนแดง ณ ตลาดร้อยปีหนองบอนแดง (เฉพาะวันเสาร์ตอนเย็น)