ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)


ที่อยู่

91 หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าแปก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวดวงตะณา วังกุล โทร 0979206304

จุดเด่น

เรียนรู้แปลงต้นแบบและฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตสู่เกษตรกร

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพื้นที่บริเวณศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามพระราชดำริห้วยมะเขือส้มจำนวน 100 ไร่ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ จัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ โดยมีบทบาทในการขยายผลการดำเนินงานของโครงการไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้บริการด้านการเกษตร ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ มีแปลงสาธิตการเรียนรู้ด้านการเกษตรภายในศูนย์ รวมทั้งการให้บริการบ้านพักและบริการอื่นๆ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศเย็นสดชื่นและทิวทัศน์ป่าเขา

กิจกรรม

แปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่เกษตรกร ประกอบด้วย
1.เรียนรู้การขยายพันธุ์พืช (การเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา เสียบยอด และตัดชำ) พันธุ์พืชได้แก่ กาแฟ เสาวรส อะโวคาโด ลูกเนียง มะแขว่น และตองก๊อ
2. เรียนรู้การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งการแปรรูป
3. เรียนรู้การปลูกผักเมืองหนาวแบบปลอดภัย ได้แก่ผักกาดหอม กะหล่ำ มะเขือ แตง และถั่ว เป็นต้น รวมถึงการเพาะกล้าแบบประณีต และการทำปุ๋ยหมัก
4. เรียนรู้การปลูกรวมพันธุ์อะโวคาโด ได้แก่ พันธุ์แฮส บัคคาเนีย และพิงเคอร์ตัน เป็นต้น
5. แปลงเรียนรู้การปลูกชาจีน ได้แก่ พันธุ์เบอร์ 12 และอู่หลงก้านอ่อน