สวนผลอำไพ


ที่อยู่

205 ม.8 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ผู้ประสานแหล่ง

นายชัยวัฒน์ ปริ่มผล โทร 0816563841

จุดเด่น

สวนผลไม้ มังคุด เงาะ ลองกอง จังหวัดตราด มีดี ไม่ใช่แค่ทะเล

ประวัติความเป็นมา

เริ่มจากการประชุมสวนที่สนใจและมีผลไม้หลากหลาย และพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยว ชม ชิม ชอป สินค้าที่มีคุณภาพ

กิจกรรม

เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เรื่องไม้ผล พืชผัก การแปรรูปผลิตผลจากการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง