สวนสมโภชน์ เกาะช้าง


ที่อยู่

49/2 ม.2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ผู้ประสานแหล่ง

นายเฉลิมพล ทัศมากร โทร 0860226346

จุดเด่น

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรใช้ชีวิตแบบ slow life

ประวัติความเป็นมา

เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง เป็นทั้งการเกษตรทั้งแบบเก่าและแบบสมัยใหม่ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

กิจกรรม

การเรียนรู้ตามฐานเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงจากร้านค้าหน้าสวน