วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางตลาด


ที่อยู่

18 ม.1 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นายวีรวุธ พรชัยสิทธิ์ โทร 0900759486

จุดเด่น

เส้นทางเดินศึกษามะพร้าวผ่านนิทรรศการบนสะพานไม้ไผ่สำหรับนักท่องเที่ยวในสวนมะพร้าว ปีนหอคอยเก็บมะพร้าวในสวน พายเรือพักผ่อนในร่องน้ำกลางสวน เครื่องเล่นกลางแจ้งบนสนามเด็กในสวนมะพร้าว แปรรูปวุ้นมะพร้าว สานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว สานใบเตยใช้เป็นดอกไม้ประดับ

ประวัติความเป็นมา

- ปี 2561 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลบางตลาด ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ แปลงใหญ่มะพร้าว ให้จัดทำแปลงเรียนรู้มะพร้าวครบวงจรบนทางเดินสะพานไม้ไผ่ เพื่อเป็นเส้นทางเดินศึกษาเรียนรู้ด้านการจัดการมะพร้าวในแปลงผ่านสื่อความรู้บนสะพานไม้ไผ่ ให้กับประชาชนทั่วไปและเกษตรกรสามารถเรียนรู้การจัดการมะพร้าวจากสถานที่จริง มีจุดเรียนรู้ 6 จุด ได้แก่ 1. จุดเรียนรู้จัดการศัตรูมะพร้าวน้ำหอม 2. จุดเรียนรู้การเลี้ยงชันโรงเพื่อเพิ่มผลผลิตในมะพร้าวน้ำหอม 3. จุดเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงมะพร้าว 4. จุดเรียนรู้การเพาะพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม 5. จุดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอม โดยกลุ่มฯ จะเป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดต่างๆ จากมะพร้าว 6. จุดแสดงความรู้ของศูนย์เครือข่ายกรมวิชาการเกษตรผลิตและกระจายชีวภัณฑ์ ซึ่งเป็นแหล่งรวมความรู้ของกรมวิชาการเกษตร และมีแปลงเพาะแหนแดงในร่องน้ำของสวนมะพร้าวเพื่อใช้ในการบำรุงดิน - ปี 2562 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราในการปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านแปลงเรียนรู้มะพร้าวครบวงจร และนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้หลักการใช้นโยบายตลาดนำการผลิตมาใช้ในการบริหารจัดการผลผลิตในพื้นที่ของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจากโรงงานแปรรูปของสวนมะพร้าวคุณราตรีที่ได้รับคำสั่งซื้อจากบริษัทผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของประเทศ

กิจกรรม

1 กิจกรรมเส้นทางเดินศึกษามะพร้าวผ่านนิทรรศการบนสะพานไม้ไผ่สำหรับนักท่องเที่ยวหมู่คณะในสวนมะพร้าว
2 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการกำจัดศัตรูมะพร้าวและการใช้ปุ๋ยพืชสดจากแหนแดง
3 กิจกรรมปีนหอคอยเก็บผลมะพร้าวในสวน
4 กิจกรรมพายเรือพักผ่อนในร่องน้ำกลางสวน
5 กิจกรรมเครื่องเล่นกลางแจ้งบนสนามเด็กในสวนมะพร้าว สำหรับครอบครัวที่มีเด็กอายุ 3-7 ปี
6 กิจกรรมการแปรรูปวุ้นมะพร้าว
7 กิจกรรมสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว
8 กิจกรรมสานใบเตยเป็นดอกกุหลาบใช้เป็นดอกไม้ประดับ
หมายเหตุ
1 - 5 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สามารถเปิดให้เข้าชมได้หลังจากเดือนเมษายนเป็นต้นไป
6 – 7 เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเฉพาะสำหรับคณะศึกษาดูงานและคณะนักเรียนที่ประสานงานล่วงหน้า