แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 8 ต.ดงขี้เหล็ก


ที่อยู่

133/2 หมู่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายพิษณุ ถือมั่น โทร 0886010680

จุดเด่น

ผสมเกสรดอกทุเรียน
จองต้นทุเรียน
การให้ความรู้เชิงวิชาการ

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 8 ต.ดงขี้เหล็ก เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลจำพวกทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ เป็นต้น โดยเริ่มแรกรวมตัวกันเพื่อการแก้ไขปัญหา ต้นทุนในการผลิตไม้ผล โดยรวมกลุ่มกันแบบกลุ่มธรรมชาติที่มีชื่อว่า กลุ่มเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ในปี พ.ศ. 2530 ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพไม้ผลพัฒนามาเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 8 ต.ดงขี้เหล็ก ตามนโยบายการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรีคอยให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ โดยกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 8 ต.ดงขี้เหล็ก อยู่ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตามนโยบายการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อการลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และช่องทางการตลาด และในปี พ.ศ.2560 เป็นปีแรกที่กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 8 ต.ดงขี้เหล็กจัดงานวันดอกทุเรียนบานสะพรั่งเพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายแบบตลาดล่วงหน้า โดยการสั่งจองผลทุเรียนตั้งแต่การผสมเกสร และในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีที่สามที่จัดงานวันดอกทุเรียนบานสะพรั่ง และจัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์ทุเรียนปราจีนบุรีในปี 2561 โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานเอกชนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม โดยปัจจุบันผลผลิตของกลุ่มจำหน่ายในพื้นที่กลุ่มแปลงใหญ่เป็นส่วนใหญ่

กิจกรรม

การผสมเกสรดอกทุเรียนในตอนกลางคืน
กิจกรรมจองต้นทุเรียน
การให้ความรู้เชิงวิชาการกับนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจ