บ้านมาบเหียง


ที่อยู่

57 ม.10 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวพิมพ์นารา นันทพานิชย์ โทร 0875696051

จุดเด่น

เกษตรทฤษฎีใหม่ ชมมะม่วง 1,000 ไร่ สักการะพระใหญ่ 1 ไร่ 1 แสน

ประวัติความเป็นมา

บ้านมาบเหียง ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นชุมชนเกษตรกรรม ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบ สังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลัก คือการทำสวนมะม่วงโดยมีพื้นที่การผลิตมะม่วงถึง ๑,๖๐๐ ไร่ มีผลิตภัณฑ์มะม่วงผลสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงมากมายให้เลือกชม ชุมชนบ้านมาบเหียง ได้เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ เนื่องจาก เดิมเป็น “พื้นที่ราบลุ่ม” ประกอบกับมี “ต้นยางเหียง” ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านมาบเหียง” จุดเด่นของบ้านมาบเหียง ก็คือ เกษตรทฤษฎีใหม่ สวนมะม่วงพันไร่ สักการะพระใหญ่ และหนึ่งไร่หนึ่งแสน

กิจกรรม

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในหมู่บ้านมาบเหียง คือ การนั่งรถซาเล้งชมสวนมะม่วงพันไร่ กราบไหว้สักการะขอพรพระพุทธรูปปรางค์อุ้มบาตรที่มีความสูง ๑๕.๕๙ เมตร การปลูกป่าชุมชน กิจกรรมฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และชมศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมที่เก็บรักษาอุปกรณ์เครื่องมือการดำเนินชีวิตในสมัยเก่า ที่บางชิ้นมีอายุหลายร้อยปี
อาหารพื้นถิ่น แกงบอนอ้อนแอ้น แกงหอยขมใหญ่ใส่ใบชะพลู น้ำพริกกะปิสิฮิบ่อ ยำชมสวนชวนฝัน ถ้าหากมาในฤดูมะม่วงจะได้อร่อยกับมะม่วงนานาพันธุ์ และข้าวเหนียวมะม่วงทอง ผลผลิตของบ้านมาบเหียง นอกจากจะได้มาท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในบริเวณที่มีธรรมชาติ สวยงามแล้ว ยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน พร้อมกับการกินอยู่แบบพื้นบ้านอีกด้วย