สวนยูงทอง


ที่อยู่

71 หมู่ 11 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ผู้ประสานแหล่ง

น.ส.อธิษฐาน มะนูน โทร 0865285433

จุดเด่น

จุดเรียนรู้ 5 จุด และมีจุดเช็คอินถ่ายรูป

ประวัติความเป็นมา

ตลาดไม้ดอกคลอง 15 เป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับแห่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทางชุมชนจึงกำหนดจุดสาธิตการทำการผลิตและเรียนรู้การตลาดให้กับผู้ที่สนใจศึกษาดูงานและหาความรู้ โดยมีจุดเรียนรู้ 5 จุด และมีจุดเช็คอินถ่ายรูปให้กับประชาชนที่มาเยี่ยมชมอีกด้วย

กิจกรรม

กิจกรรมฐานเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่
1 การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
2. การปลูกผักปลอดภัย
3. การตัดแต่งต้นไม้
4. การกรอกถุง ปักชำ
5. การทำดินผสม และนิทรรศการเศรษฐกิจพอพียง