กลุ่มท่องเที่ยวบ้านทุ่งกระโปรง (ตลาดทุ่งช้าง)


ที่อยู่

259 หมู่ 12 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ผู้ประสานแหล่ง

นายสมหมาย เกตุแก้ว โทร 0639967990

จุดเด่น

"วิถีที่ใช่ สุขใจ ธรรมชาติ"

ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมบ้านทุ่งกระโปรงเคยเป็นป่ารกเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด เมื่อได้มีการ บุกเบิกพื้นที่ของผู้คน บ้านทุ่งกระโปรงแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นพื้นที่เกษตร เกือบทุกครัวเรือนมีอาชีพทำ นาทำไร่ หากย้อนไปเมื่อ 18 ปีก่อนตอนที่ยังเป็นเด็ก แต่เดิมครอบครัวมีอาชีพเกษตรกรรม เราเป็น ครอบครัวขยายใช้แรงงานในครอบครัวทำงาน ทำนาปลูกข้าวต่อด้วยพืชไร่ เนื่องจากเป็นเกษตร เชิงเดี่ยวจึงจำเป็นต้องใช้สารเคมีในกระบวนการเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก เกษตรกรยิ่งทำก็ยิ่งมี หนี้สิน โดยเฉพาะในช่วงราคาผลผลิตตกต่ำ เกษตรกรปลูกพืชชนิดเดียวกันเหมือนๆกัน ราคาก็ต่ำ หนี้สินก็เพิ่มขึ้น ในช่วงเวลานั้นถือได้ว่าบ้านทุ่งกระโปรงเรามีผู้นำ ที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่วิถีชีวิต เลยก็ว่าได้ โดยผู้ใหญ่ทวี มณฑา ผู้ใหญ่บ้านทุ่งกระโปรงในขณะนั้น ได้นำแนวคิดเกษตรทฤษฎี ใหม่ตามแนวทางของในหลวงมาทดลองปฏิบัติและแนะนำญาติพี่น้องให้ทดลองปรับวิถีการเกษตรเป็น แบบผสมผสานตามอย่างท่าน เมื่อเห็นว่าได้ผลผู้ใหญ่ทวีจึงเริ่มเผยแพร่แนวคิดให้กับลูกบ้านชาวทุ่ง กระโปรงได้ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรจากน้อยครอบครัวขยายเพิ่มขึ้นๆ จุดเริ่มต้นจากการปรับวิถีการเกษตรจากเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน มาสู่ การปรับวิถีชีวิตด้านอื่นๆ จากความเปลี่ยนแปลงในครองครัวขยายมาสู่ความเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดยในฐานะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำของชาวบ้าน ผู้ใหญ่สมหมายได้ต้นแบบที่ดีจากผู้ใหญ่บ้านคน ก่อน จึงได้พัฒนาองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านทุ่งกระโปรงต่อยอดไปสู่การพัฒนา ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชนที่มีอยู่ในหมู่บ้านและถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นออกไปอย่าง กว้างขวาง เป็นชุมชนต้นแบบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของตำบลป่าขะ อำเภอ บ้านนา จังหวัดนครนายก

กิจกรรม

กลุ่ม“ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตร ป่าขะสามัคคี” ยังนำผลผลิตมาแปรรูป โดยมีโรงอบขนาดใหญ่สามารถรองรับการแปรรูปผลไม้ได้ในปริมาณมากทำให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปหลากชนิดให้นักท่องเที่ยวซื้อหาไปรับประทานหรือเป็นของฝากตลอดทั้งปี กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัย ผลิตผักตัดใบ ผักพื้นเมือง กลุ่มผู้ผลิตกระท้อนคุณภาพ