วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืน “ ไร่ ณ ชายแดน ”


ที่อยู่

เลขที่ 22 หมู่ที่ 6 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวลลิดา คำวิชัย โทร 0926848798

จุดเด่น

เกษตรผสมผสาน เพื่อความยั่งยืน ไร่ ณ ชายแดน

ประวัติความเป็นมา

อดีต ไร่ ณ ชายแดน ปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีพื้นที่ทั้งสิ้น 106 ไร่ ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรผสมผสาน เช่น ปลูกมะม่วงแก้วขมิ้น กล้วยน้ำว้า และพืชผัก โดยเน้นการปลูกแบบธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี มีการต่อยอด โดยนำผลผลิตที่ตกเกรดไม่ได้มาตรฐานมาแปรรูป เช่น ทำมะม่วงอบแห้ง และกล้วยตาก เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าชุมชน ทำให้เกิดการสร้างงานแก่สมาชิกและชุมชน รวมถึงได้รับการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียง เช่น กลุ่มผู้ ปลูกชมพู่บ้านไกลนคร กลุ่มผู้ปลูกลำไยบ้านเขาช่องแคบ และศูนย์เรียนรู้บ้านเขาดิน (ผักสลัดอินทรีย์) ซึ่งได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเช่นเดียวกัน

กิจกรรม

การขยายพันธุ์พืช
การเลี้ยงไส้เดือนคอนโดเพื่อผลิตปุ๋ยคอกและน้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล
กิจกรรมปั่นจักรยานชมวิถีชุมชน