คุ้งบางกะเจ้า (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรอำเภอพระประแดง)


ที่อยู่

39/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ประสานแหล่ง

นายณรงค์ สำลีรัตน์ โทร 081-344-5977

จุดเด่น

บางกระเจ้า Bangkrachao สัมผัสกับธรรมชาติกลางกรุง ปอดของคนเมือง

ประวัติความเป็นมา

“คุ้งบางกะเจ้า” คือ พื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นบริเวณโค้งน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกระเพาะหมู ครอบคลุมพื้นที่กว้างถึง 6 ตำบลของ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางกอบัว ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางยอ และ ตำบลทรงคะนอง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 12,000 ไร่ เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2520 ได้มีมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ “คุ้งบางกะเจ้า” เป็นพื้นที่สีเขียว เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยไม่อนุญาตให้ทำการก่อสร้างตึก หรืออาคารที่มีความสูงเกินกว่ำที่กำหนด และเมื่อปี 2549 นิตยสาร Time ได้ยกให้พื้นที่บางกระเจ้าเป็น The best Urban Oasis of Asia หรือที่เรียกว่า เป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียนั่นเอง แม้ระยะเวลาจะผ่านมาหลายสิบปี สถำนที่แห่งนี้ยังถือว่ำเป็น “ปอด” ฟอกอากาศ ให้กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการได้อย่างดีเสมอมา

กิจกรรม

พื้นที่สีเขียว แหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพมหานคร
ชมสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ (มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า มะม่วง GI ล่าสุดของไทย)
ชมสวนไม้ประดับ (แปลงใหญ่, ศพก.) ได้แก่ โกสน, หมากแดง, หมำกผู้หมากเมีย
ชมตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพ รับบริการนวดลูกประคบสมุนไพร
เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอมสมุนไพร กิจกรรมทำธูปหอมสมุนไพร ทำผ้ามัดย้อม บริการโฮมสเตย์